Adatkezelési tájékoztató

Nyitott Műhely Alapítvány (a továbbiakban: Nyitott Műhely) tiszteletben tartja az Ön adatvédelemhez fűződő jogait és jogos érdekét, így a jelen tájékoztatóban leírjuk, hogy:

 • milyen típusú személyes adatokatgyűjtjük?
 • milyen céllal és jogalappal gyűjtjük a személyes adatokat? 
 • a személyes adatok hol és milyen módon kerülnek felhasználásra? 
 • kikkel és milyen okból osztjuk meg a személyes adatokat? 
 • mit teszünk az adatok védelme érdekében? 
 • hogyan kérheti a személyes adatai törlését? 
 • hogyan kérheti a személyes adatai módosítását? 
 • hogyan kérhet hozzáférést a személyes adataihoz? 
 • hogyan vonhatja vissza az adatkezeléshez adott hozzájárulását? 
 • hogyan tájékozódhat egyéb adatvédelemmel kapcsolatban felmerült kérdéseiről? 
 • hova fordulhat, ha úgy véli, hogy adatvédelemmel összfüggő jogait megsértettük? 
 • hol olvashat részletesebben az adatvédelemmel összefüggő jogairól? 

Az Nyitott Műhely tiszteletben tartja a megrendelői személyhez fűződő jogait; a megadott személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerint kezeli.

A jelen Adatvédelmi Tájékoztatót közzé tevő és alkalmazó vállalkozás adatai

Nyitott Műhely Alapítvány

székhely:
cégjegyzékszám:
bejegyző bíróság:
adószám:
képviseli:
telefon:
e-mail cím:
weblap:

Nyitott Műhely az alábbiak alapján (cél, jogalap) gyűjti az adatait

A Nyitott Műhely az alábbi adattípusokat gyűjti:

 1. Magánszemélyek kapcsolattartásra vonatkozó adatai (vezeték- és keresztnév, e-mail cím)
 2. A süti (cookie)-adatok

a) Weblapon történő adatgyűjtés

CélJogalapKezelt adatokIdőtartam
Honlap látogatása

 • a honlap rendeltetésszerű és színvonalas működésének biztosítása
 • a rosszindulatú, weboldalunkat támadó látogatók, képmprogramok és szoftverek beazonosítása (adatbiztonsági feladatok),
 • a látogatottság mérésére,
 • statisztikai célok
jogos érdek
 • IP cím
 • a látogatás időpontja
 • a meglátogatott oldalak és aloldalak adatai
 • az Ön által használt operációs rendszer és a böngésző típusa
12 hónap
Regisztrációs adatok

 • Cél a látogatóinknak számára információ küldése hírlevélben
szerződés
 • vezetéknév, keresztnév
 • e-mail cím
a regisztráció törléséig, illetve a hozzájárulás visszavonásáig

A jogos érdek mérlegelése

Hol hivatkozunk erre?Kinek az érdekében hivatkozunk erre?Mi az Ön érdeke (alapvető joga?)A két érdek súlyozása
Jogos érdek: a Nyitott Műhely jogvita esetén, illetőleg hatósági eljárásokban jogosult az érdekeit és érveit megvédeni, e célból a kezelt adatokat felhasználhatja. Amennyiben Önnek a Nyitott Műhellyel jogvitája keletkezne, úgy a Nyitott Műhely jogosult az Ön adatait (beleértve valamennyi papír alapú és elektronikus levelezést) jogi képviselőjének (ügyvédjének) is továbbítani.Nyitott MűhelyNyitott MűhelyAz Nyitott Műhely bírósági és hatósági eljárások során köteles és jogosult adatokat kiadni az erre igazoltan felhatalmazott személyeknek. Tekintettel arra, hogy az adatok továbbra sem kerülnek nyilvánosságra (bizalmasan és jogszabályilag szigorúan szabályozva) kerülnek felhasználásra, az Ön jogos érdekét csekély mértékben veszélyezteti.
IP címA Nyitott Műhely weblapjának, továbbá az Nyitott Műhely weblapjának felhasználói, illetőleg megrendelői adatainak védelmeAdatai titkosságaA Nyitott Műhely az Ön és valamennyi felhasználója személyes adatait kiemelt biztonságú tűzfallal védi, melynek érdekében (a tűzfal) az Ön IP címét érzékeli. Az IP cím érzékelése nélkül a tűzfal nem tudná az adatbiztonsági szerepét betölteni, és a Nyitott Műhely által kezelt adatok adatbiztonsága jelentős támadásnak és jogosulatlan megismerésnek lenne kitéve. A nagy arányú adatvesztés és adatszivárgás elkerülése lényegesebb, mint az IP címének titkossága.
Cookie (süti) adatok A Nyitott Műhely weblapjának, továbbá a Nyitott Műhely weblapjának felhasználói, illetőleg megrendelői adatainak védelme (tűzfal)Adatai titkosságaA Nyitott Műhely az Ön és valamennyi felhasználója személyes adatait kiemelt biztonságú tűzfallal védi, melynek érdekében az Ön az Ön gépén sütit (cookie) helyez el. A süti (cookie) elhelyezése nélkül a tűzfal nem tudná az adatbiztonsági szerepét betölteni, és a Nyitott Műhely által kezelt adatok adatbiztonsága jelentős támadásnak és jogosulatlan megismerésnek lenne kitéve. A nagy arányú adatvesztés és adatszivárgás elkerülése lényegesebb, mint az IP címének titkossága.

A Nyitott Műhely az alábbiak szerint használja fel az adatait

 • Hozzájárulás esetén elektronikus úton megküldött levélben hírlevél üzenet megküldése

A Nyitott Műhely internetes (webes) naplózási tevékenysége

A Nyitott Műhely mind a weblapján mind szerverén naplózza a tevékenységeket. A tevékenységek naplózása azt jelenti, hogy a Nyitott Műhely minden esetben figyeli és figyelemmel kíséri, hogy webes felületén pontosan ki és milyen céllal fért hozzá az adatokhoz. A Nyitott Műhely az alábbiakat naplózza:

 1. az adatkezelési művelettel érintett személyes adatok körének meghatározását,
 2. az adatkezelési művelet célját és indokát,
 3. az adatkezelési művelet elvégzésének pontos időpontját,
 4. az adatkezelési műveletet végrehajtó személy megjelölését,
 5. a személyes adatok továbbítása esetén az adattovábbítás címzettjét.

Az elektronikus naplóban rögzített adatok kizárólag az adatkezelés jogszerűségének ellenőrzése, az adatbiztonsági követelmények érvényesítése, továbbá büntetőeljárás lefolytatása céljából ismerhetők meg és használhatók fel. Az adatkezelés célja: A személyes adatokkal elektronikus úton végzett adatkezelési műveletek jogszerűségének ellenőrizhetősége céljából gyűjti és kezeli a Nyitott Műhely. A naplózási tevékenység jogalapja: jogszabályi rendelkezés írja elő (2011. évi CXII. törvény, azaz az Infórörvény) A naplótevékenység során rögzített adatokat a Nyitott Műhely az adattörlést követően 10 (tíz) évig őrzi.

A Nyitott Műhely nyilvántartási tevékenysége

A Nyitott Műhely jogszabályi kötelezettsége az adatfeldolgozói és adatkezelési tevékenységéről adatvédelmi nyilvántartást vezetni. A nyilvántartások vezetésének célja a jogszabályi megfelelés és az átlátható működés biztosítása. A nyilvántartások adattartalma: A Nyitott Műhely a kezelésében lévő személyes adatokkal kapcsolatos adatkezeléseiről, az adatvédelmi incidensekről és az érintett hozzáférési jogával kapcsolatos intézkedésekről nyilvántartást vezet (a továbbiakban együtt: adatkezelői nyilvántartás). Amennyiben a Nyitott Műhely adatkezelőként kezeli a személyes adatokat, úgy az adatkezelői nyilvántartásban rögzíti:

 1. az adatkezelő, ideértve minden egyes közös adatkezelőt is, valamint az adatvédelmi tisztviselő nevét és elérhetőségeit,
 2. az adatkezelés célját vagy céljait,
 3. személyes adatok továbbítása vagy tervezett továbbítása esetén az adattovábbítás címzettjeinek – ideértve a harmadik országbeli címzetteket és nemzetközi szervezeteket – körét,
 4. az érintettek, valamint a kezelt adatok körét,
 5. profilalkotás alkalmazása esetén annak tényét,
 6. nemzetközi adattovábbítás esetén a továbbított adatok körét,
 7. az adatkezelési műveletek – ideértve az adattovábbítást is – jogalapjait,
 8. ha az ismert, a kezelt személyes adatok törlésének időpontját,
 9. a végrehajtott műszaki és szervezési biztonsági intézkedések általános leírását,
 10. a Nyitott Műhely által kezelt adatokkal összefüggésben felmerült adatvédelmi incidensek bekövetkezésének körülményeit, azok hatásait és a kezelésükre tett intézkedéseket,
 11. az érintett hozzáférési jogának érvényesítését e törvény szerint korlátozó vagy megtagadó intézkedésének jogi és ténybeli indokait.

Amennyiben a Nyitott Műhely adatfeldolgozóként jár el, úgy az általa az egyes adatkezelők megbízásából vagy rendelkezése szerint végzett adatkezeléseiről nyilvántartást vezet (a továbbiakban: adatfeldolgozói nyilvántartás). Az adatfeldolgozói nyilvántartásban az adatfeldolgozó rögzíti:

 1. az adatkezelő, az adatfeldolgozó, a további adatfeldolgozók, valamint az adatfeldolgozó adatvédelmi tisztviselőjének nevét és elérhetőségeit;
 2. az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése szerint végzett adatkezelések típusait;
 3. az adatkezelő kifejezett utasítására történő nemzetközi adattovábbítás esetén a nemzetközi adattovábbítás tényét, valamint a címzett harmadik ország vagy nemzetközi szervezet megjelölését;
 4. a végrehajtott műszaki és szervezési biztonsági intézkedések általános leírását.

Az adatkezelési és adatfeldolgozói nyilvántartásokat az adattörléstől számított 10 (tíz) évig megőrizni jogszabályi kötelezettségünk.

A Nyitott Műhely adattovábbítása/partnerei

AdatCímzett (név szerint)Címzettek kategóriái és kategória okai
A Nyitott Műhely weblapjának tartalmaiMentha Hosting Korlátolt Felelősségű Társaság 
Rövidített elnevezés: Mentha Hosting Kft.
Székhelye: 1213 Budapest, Kórus utca 11.
Cégjegyzékszáma: 01-09-932182
Adószáma: 11732497-2-43
Képviseli: Hatala Zsolt
E-mail cím: info@mentha.hu
Telefonszám: +3613651362
A Mentha Hosting Kft. a Nyitott Műhely webes tárhelyét biztosítja, a webes tartalmat nem figyeli, és nem módosítja (kivéve, ha a Hatóság vagy Bíróság jogerősen erre kötelezi), kizárólag a Nyitott Műhely weblapjának elhelyezéséhez biztosít tárhelyet.
A Nyitott Műhely weblapján kezelt adatok.Felelősségű Társaság 
Rövidített elnevezés: Mentha Hosting Kft.
Székhelye: 1213 Budapest, Kórus utca 11.
Cégjegyzékszáma: 01-09-932182
Adószáma: 11732497-2-43
Képviseli: Hatala Zsolt
E-mail cím: info@mentha.hu
Telefonszám: +3613651362
A szakértő az informatikai rendszer védelmének keretében szaktanácsadási tevékenységet végez, így a személyes adatait nem célja és feladata kezelni, adatfeldolgozói tevékenységéből adódóan azonban ráláthat a személyes adatokra. A szakértő a Nyitott Műhellyel adatvédelmi és titoktartási kiegészítéssel rendelkező szerződés alapján végzi a tevékenységét.
Regisztrált felhasználó emailcímeMailchimp
Esetleges további adattovábbítás vagy felhasználásHozzájárulás: ha Ön kéri, vagy új adatkezelési tevékenység során a hozzájárulást a Nyitott Műhely megfelelő előzetes tájékoztatás mellett kérte és Ön kifejezetten és tevőlegesen azt elfogadta.Hozzájárulás
Jogszabályi kötelezettség: az egyes hatósági eljárások során a hatóságok jogosultak a Nyitott Műhelytől adatokat bekérni.Jogszabályi kötelezettség
Jogos érdek: a Nyitott Műhelyjogvita esetén, illetőleg hatósági eljárásokban jogosult az érdekeit és érveit megvédeni, e célból a kezelt adatokat felhasználhatja. Amennyiben Önnek a Nyitott Műhellyel jogvitája keletkezne, úgy a Nyitott Műhely jogosult az Ön adatait (beleértve valamennyi papír alapú és elektronikus levelezést) jogi képviselőjének (ügyvédjének) is továbbítani.Jogos érdek

Adatok tárolásának időtartama

KEZDETEVÉGE
a) Folyamatos szerződéses jogviszonyban állók adatai Az adatkezelés kezdete az ajánlatkérés beérkezésének napja.A szerződéses adatokat a folyamatos teljesítéssel járó szerződések lezárását követően Legfeljebb 8 (nyolc) évig tároljuk (igényérvényesítési jog lehetősége és jogszabályi őrzési kötelezettség teljesítésének végső időpontja)
c) Weblap fejlesztési és kezelési szerződések alapján kezelt vagy feldolgozott adatok Legfeljebb a partnerszerződés fennállásának időtartamában, az adatgazda ebben az esetben a szerződött partnerünk, a Nyitott Műhely önálló adatkezelésbe az adott adatok tekintetében nem kezd.
d)Az Ön által a Nyitott Műhely részére küldött elektronikus levél, illetőleg a Nyitott Műhely által az Ön részére küldött válaszlevél szöveges, képi vagy egyéb tartalma. Adatkezelés kezdete az elektronikus levél beérkezésének napja.  Legfeljebb 2 (kettő) hét, amennyiben a levelezés tartalmilag nem újabb vásárlásra irányul

Az Ön jogai

A) A jogai gyakorlásához a Nyitott Műhely elérhetősége és az eljárási szabályok

A jogai gyakorlását könnyítő űrlap segítségével: Adathozzzáférés kérése
Elektronikus levél formájában vállalkozó elektronikus levelezési címére írt levéllel:
Papír alapú levélben és személyesen a Nyitott Műhely Alapítvány székhelyére:

Tájékoztatás nyújtása

A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, 30 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) adjuk meg tájékoztatásunkat. A tájékoztatás ingyenes kivéve akkor, ha Ön a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már nyújtott be hozzánk. Az Ön által már megfizetett költségtérítést visszatérítjük abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezeltük vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatjuk meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat, illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással.

Adatok helyesbítése, zárolása, törlés

A Nyitott Műhely a személyes adatok helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről és törlésről Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét nem sérti. Amennyiben az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) írásban vagy – az Ön hozzájárulásával – elektronikus úton közöljünk elutasításunk indokait és tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Tiltakozás

Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, 30 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) megvizsgáljuk és a döntésünkről Önt írásban tájékoztatjuk. Amennyiben úgy döntöttünk, hogy az Ön tiltakozása megalapozott, abban az esetben az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetjük és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Abban az esetben megtagadjuk a kérés teljesítését, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben Ön a döntésünkkel nem ért egyet, illetve, ha elmulasztjuk a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül Ön bírósághoz fordulhat.

B) Érintettek jogai

Tájékoztatás kérése

Az Ön kérésére a Nyitott Műhely tájékoztatást ad az Önre vonatkozó és a Nyitott Műhely által kezelt, illetve a Nyitott Műhely vagy a Nyitott Műhely által megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Helyesbítés

Amennyiben Ön vagy a Nyitott Műhely észleli, hogy az általa kezelt személyes adata pontatlan, hibás vagy egyéb okból nem megfelelő, akár az Ön kérésére, akár a Nyitott Műhely saját intézkedése folytán a Nyitott Műhely a hiányos/hibás adatokat pontosítja.

Törlés

Bármikor kérheti személyes adatai végleges és helyreállíthatatlan törlését akkor, ha az adatait az Ön hozzájárulása alapján kezeli a Nyitott Műhely. A Nyitott Műhely vagy az Ön jogos érdeke, továbbá a kötelező jogszabályi tárolási és őrzési kötelezettségek teljesítése érdekében történő adatkezelés esetén a Nyitott Műhely nem tudja az Ön adatait törölni. A Nyitott Műhely az adatkezelés céljának megszűnésével egy időben a személyes adatot törli. Szinén törli Nyitott Műhely az adatot, ha bebizonyosodik, hogy az adatok kezelése valamely okból jogellenes, illetőleg akkor is ha annak törlését hatóság, vagy bíróság jogerősen elrendeli.

Zárolás

Ön bármikor kérheti, hogy az Ön által a Nyitott Műhely részére megadott adatok egyes részei, illetőleg valamennyi adat tekintetében az adatfeldolgozás korlátozva legyen. A Nyitott Műhely az adattörlésre irányuló kérelme esetén nem törli, hanem zárolja az adatot akkor, ha az adattörlés az Ön jogos érdekét sértené. A zárolt adatokat a Nyitott Műhely csak addig kezeli, ameddig a zárolásra okot adó cél fennáll, azt követően a zárolt adatok is törlésre kerülnek.

Hozzájárulás visszavonása

Önnek bármikor joga van arra, hogy a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását korlátozás és indokolás nélkül visszavonja.

Hozzáférés az általunk kezelt adataihoz

Ön bármikor jogosult a Nyitott Műhely által kezelt adataihoz hozzáférni, azokkal rendelkezni. Az adatai kikérése vagy módosítása során- amennyiben a Nyitott Műhely részéről a kérelmező vagy módosító személyét illetően kétség merülne fel- az Ön adatai biztonsága, és az adatainak védelme érdekében a Nyitott Műhely jogosult meggyőződni arról, hogy az adatok kikérése vagy módosítása ténylegesen az Ön döntése. E célból a Nyitott Műhely jogosult Önt egy vagy több elérhetőségén is megkeresni.

Tiltakozás joga

Ön tiltakozhat az adatai kezelése ellen akkor, ha

 • azok kezelésére vagy továbbítására azért kerül sor, hogy a Nyitott Műhely a jogi kötelezettségeit teljesíthesse, vagy
 • a Nyitott Műhely, a Nyitott Műhelytől adatot átvevő személy(ek), illetőleg valamely harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges (kivéve, ha ezt közvetlenül valamely törvény elrendelte), vagy
 • az Ön adatainak felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzésre, közvélemény- kutatásra, avagy tudományos kutatás céljára irányul.

Egyéb speciális jogszabályok erre további egyedi eseteket is meghatározhatnak.

Adatai hordozhatósága

Önnek joga van ahhoz, hogy Nyitott Műhely által kezelt adatait kikérje, illetőleg- amennyiben ez technikailag is megvalósítható- az adatai harmadfik fél részére történő átadását kérje. Az adatait ebben az esetben – amennyiben az technikailag megoldható – a Nyitott Műhely a kérésének megfelelően akár interneten keresztül továbbítva, akár optikai adathordozóra kiírva biztosítja Ön, vagy az Ön által megjelölt harmadik személy részére. Az adatai hordozhatósága jogát kizárólag akkor tudjuk biztosítani, ha az Ön adatai a jelen Tájékoztatóban foglaltak szerint még nem kerültek törlésre. Törölt adatok hordozhatóságát biztosítani nem tudjuk. Az adatai hordozhatóság keretében történő kikérése során- amennyiben a Nyitott Műhely részéről a kérelmező személyét illetően kétség merülne fel- az Ön adatai biztonsága, és az adatainak védelme érdekében a Nyitott Műhely jogosult meggyőződni arról, hogy az adatok kikérése ténylegesen az Ön döntése. E célból a Nyitott Műhely jogosult Önt egy vagy több elérhetőségén is megkeresni.

Az Ön jogai automatizált döntéshozatal esetén

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. A Nyitott Műhely automatizált adatfeldolgozást nem alkalmaz. Ön az automatizált döntéshozatal tekintetében emberi beavatkozást kérhet, ezzel kapcsolatos álláspontját kifejezheti, és a döntéssel szemben kifogást nyújthat be a Nyitott Műhellyel szemben.

A Hatósághoz történő panasz benyújtásának joga

Ön az adatkezeléssel kapcsolatos panaszát jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság részére benyújtani. Weblap: https://naih.hu/ Panaszbejelentés online:  https://naih.hu/online-uegyinditas.html Panaszbejelentés levélben: 1125 Budapest, Erzsébet fasor 22/c

Bírósághoz fordulás joga

Ön az adatkezeléssel összefüggésben jogosult bírósághoz fordulni. A perre a Törvényszék illetékes, Ön választása szerint a Nyitott Műhellyel szembeni keresetlevelét az Ön lakóhelye szerinti bíróság részére is benyújthatja. A kérelmét a bíróság soron kívüli eljárásban bírálja el.

Kártérítés, sérelemdíj

Ön az adatai jogellenes kezelése, vagy az adatbiztonsági követelmények megsértése esetén kérhet kártérítést, illetőleg sérelemdíjat, kivéve, ha azt a Nyitott Műhely adatkezelésén kívüli elháríthatatlan ok idézte azt elő, illetőleg, ha a kár vagy a személyiségi jogainak megsértése az az Ön szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából ered.

Az adat forrása

Az Ön személyes adatait a Nyitott Műhely részére

 • Ön
 • az Ön képviseletében (részünkre is igazoltan) az adatszolgáltatásra is kiterjedő meghatalmazással rendelkező személy

szolgáltatja. Amennyiben a Megrendelés vagy egyéb személyes adat valamely okból (különösen- de nem kizárólagosan- a fiókjai biztonsági problémai, vagy a más adatkezelők által nyújtott védelem hiányossága vagy hibája miatt) nem Öntől érkezett, a Nyitott Műhely ennek észlelése esetén, illetőleg ha Ön jelzi ezt, akkor a kérelmére azonnal törli a jogszerűtlenül a Nyitott Műhely részére átadott valamennyi személyes adatot, kivéve ha az adatok kezelése az Ön, az Nyitott Műhely vagy más személy jogos érdekéből, jogszabályi kötelezettség okán, vagy az Ön vagy más személy létfontosságú érdekekéből szükséges. Jogos érdek: ugrani fentebb erre a részre.

Adatbiztonság

A Nyitott Műhely minden tőle elvárható módon és rendelkezésére álló technikai eszközzel igyekszik az adatok biztonságát garantálni, ennek érdekében minden szükséges lépést megtesz, ennek körében az adatokhoz való hozzáférést szigorúan korlátozza. A Nyitott Műhely gondoskodik az átadott személyes adatok biztonságáról és mindent megtesz azok megváltoztatásának, jogosulatlan hozzáférésének, nyilvánosságra hozatalának, törlésének, sérülésének és megsemmisülésének megakadályozása és felderítése érdekében. A Nyitott Műhely biztosítja Önt, hogy adatai a jelen tájékoztatóban foglaltakon túl semmilyen más célra nem kerülnek felhasználásra.

Egyéb rendelkezések

A Nyitott Műhely értesíti Önt arról, ha a jelen Adatvédelmi Tájékoztató valamely tartalmi eleme megváltozik, bővül. E körben ismételten eljuttatja Önnek a teljes Tájékoztató elérhetőségét biztosító adatokat.

Adatvédelemmel kapcsolatos további hasznos oldalak, információk:

Adatvédelmi Hatóság honlapja (adatvédelmi jogai, gyakorlatok, állásfoglalások, bejelentések és egyéb tájékoztatás): http://naih.hu/ Az Európai Adatvédelmi Testület internetes elérhetősége (adatvédelmi jogai, gyakorlatok, állásfoglalások, és egyéb tájékoztatás): http://ec.europa.eu/newsroom/article29/news.cfm?item_type=1358 A Nemzeti Hírközlési és Média Hatóság elérhetősége (reklámokkal, hírlevelekkel, elektronikus reklámmal, elektronikus kereskedelemmel kapcsolatos tájékoztatás és állásfoglalások, egyéb szakmai anyagok): http://nmhh.hu/ A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság tájékoztatása az elektronikus kereskedelemmel kapcsolatosan: http://fogyasztovedelem.kormany.hu/node/2704