Alapítvány

Alapítvány
Közhasznú információk
A Nyitott Műhely Alapítvány 2006 júniusában került bejegyzésre. Hivatalos iratai alább olvashatók.

NYITOTT MŰHELY ALAPÍTVÁNY

 ALAPÍTÓ OKIRAT

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az I. fejezet 1. pontban megjelölt Alapító attól a szándéktól vezettetve, hogy a Nyitott Műhelyben folyó kulturális életet támogassa, valamint elősegítse, hogy ott olyan műhely működhessen, amely azon túl , hogy a zártság bizonyos mértékű fenntartásával őrzi a hagyományos műhelyjelleget,képes kifelé nagyobb nyitottságot mutatni, kapcsolódási és kultúrálódási lehetőséget kínálva a kintről érkezőknek, a kíváncsiaknak, érdeklődni vágyóknak. Ahol a hierarchikus műhelyrend meg-megtörik az alkalmanként előtérbe kerülő egyéb tevékenységek, események, programok kapcsán.

Ezért Alapító Alapítvány létrehozását határozta el, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) alapján egységes szerkezetbe foglalt alábbi Alapító okirat szerint.

Jelen Alapító Okirattal az Alapító arra vállal kötelezettséget, hogy az alább megjelölt közérdekű célok megvalósítására, az itt rögzített feltételek mellett a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F. §, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1977. évi CLVI. törvény alapján önálló vagyonnal rendelkező jogi személyiségű közhasznú alapítványt hoz létre.

I. Fejezet

1. az alapítvány adatai

1.1  Az alapító:    Madocsai Csaba Dániel
(an.: Glazevski Márta, lakik: 1015 Budapest, Osrom u. 15.)
1.2 Az Alapítvány neve:  Nyitott Műhely Alapítvány
1.3 Az Alapítvány székhelye: 1123 Budapest, Ráth György u. 4.
1.4  Az alapító a Ptk. 1959. IV. törvény 74/C. § (7) pontjában foglaltak szerint alapítói tevékenysége folytatásának ellehetetlenülése esetén alapítói jogainak gyakorlására Pirityi Katalint (an.: Mojzer Luca; lakik: 1121 Budapest, Eötvös u. 36/A.) jelöli ki.

2. Az alapítvány célja

Az alapítvány nem nyereségorientált szervezet. Tevékenysége kizárólag jótékonysági, tudományos, oktatási, kulturális és kutatási jellegű lehet.

Célja, hogy elősegítse a kultúra és a kézművesség terén felhalmozott javaink, értékeink mozgását, vándorlását alkotók és közönség között. Ezen többek között a következő tevékenységet értjük:

2.1 fellépési, bemutatkozási, kiállítási lehetőség biztosítása mind beérett, elismert, mind pályájukat most kezdő képzőművészek, kézművesek, zenészek, előadóművészek, más kulturális vagy tudományos területen működő alkotó emberek, csoportok, szervezetek számára
2.2 próbahely, alkotótér biztosítása által lehetővé tenni különféle művészi produkciók létrejöttét, kiteljesedését. Célja a kézműves technikák megismertetése olyan alkotóműhelyek támogatásával, amelyek elsősorban a tanulni vágyók elképzeléseit, a mai felhasználói igényeket tekintik kiindulási pontnak de, ugyanakkor a hagyományok ápolását is hasonlóképp fontosnak tartják. Célja továbbá a kerület, de akár egész Budapest területéről integrálni azokat a fiatalokat, ill. a közhasznú tevékenységek által megjelölhető más célcsoportokat, akik és amelyek nyitottak és fogékonyak az ez irányú tanulás és tevékenység iránt.

3. Az Alapítvány közhasznú tevékenysége

Az Alapítvány céljait a jogszabályi előírásokkal összhangban valósítja meg, a Közhasznúsági Törvény 26. § (C) pontjában felsoroltakból az alábbi tevékenységekkel:

3.1 tudományos tevékenység, kutatás, kulturális, művészeti, kézműves kisipari és kapcsolódó oktatási kutatások segítése, a kutatási eredmények elterjesztése együttműködés más hasonló tudományos, kulturális, művészeti, oktatási szervezetekkel a Műhely vagy Műhelyek tevékenységében részt vevő, ill. tevékenységekhez kapcsolódó oktatók, művészek, kézművesek, más szakemberek továbbképzésének támogatása pályázatok kiírása, tanulmányutak, kutatások támogatása, ösztöndíjak

3.2 nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés általában a kézművességhez, a különböző művészeti ágakhoz, kultúrához kapcsolódó képességek, ismeretek megszerzésének segítése, tanítása, kapcsolódó kézségek fejlesztése, képzési programok fejlesztése, akkreditálása, bekapcsolódás a felnőttképzésbe, szakképzésbe, a számítástechnikai és informatikai oktatás és alkalmazás lehetőségeinek megteremtése, illetve javítása, tehetséggondozás támogatása, kapcsolattartás bel- és külföldi iskolákkal, a kulturális-, művészeti-, kézműves oktatással foglalkozó egyéb szervezetekkel, a képzésben résztvevők díjazása és jutalmazása, a képzésben résztvevők tanulmányi útjának, más hasonló intézményekben való tapasztalatszerzési, vagy csereprogramban való részvételének támogatása – részvételi díj hozzájárulás, természetbeni juttatás, költségtérítés oktatási-, kulturális-, és más művészeti tevékenységek műveléséhez szükséges eszközök, berendezések beszerzése – pl. oktatási segédanyagok, könyvek, demonstrációs eszközök, technikai kisegítő eszközök, alapanyagok, kellékek, szerszámok, stb.

3.3 kulturális tevékenység

hozzájárulás a széles értelemben vett közösségek kultúrált szabadidő eltöltéséhez, a különféle művészeti, kulturális előadások, bemutatók, koncertek szervezésével, lebonyolításával, pl. az ezekhez szükséges helyszín kedvezményes, vagy térítésmentes biztosítása, tartós- és forgóeszköz beszerzések, a szervezéssel és rendezéssel járó költségek viselése, stb.

3.4 kulturális örökség megóvása

mind a kézművesség, mind a művészet terén felhalmozott közös értékeinknek a feltárása, közvetítése pl. kiállítások, elő műhelyek, előadások formájában, ill. mindezek nyomtatott vagy elektronikus formájú megjelenítése, terjesztése

Az Alapítvány minden szükséges és törvényes utat igénybe vesz annak érdekében, hogy céljait elérje. Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

Az Alapítvány nem vehet részt vagy avatkozhat be semmiféle politikai küzdelembe – beleértve ilyen célú kiadványok kiadását vagy terjesztését-, nem támogathat jelöltet semmilyen közhivatal elérésében, nem állíthat és nem támogathat országgyűlési képviselőt, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelöltet.

Az Alapítvány időtartama: az Alapító az Alapítványt határozatlan időre hozza létre. Az Alapítvány a nyilvántartásba vétellel nyeri el jogi személyiségét. A nyilvántartásba vételt megelőzően az alapítvány nevében eljáró személyek korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a vállalt kötelezettségekért. E felelősség alól a nyilvántartásba vételt követően az alapítvány kezelő szervezete mentesítheti az eljáró személyeket.

II. Fejezet

Az alapítvány gazdálkodása

1. Az alapítvány vagyoni forrásai

1.1 Az alapítvány célját szolgáló vagyon forrásai az alábbiak:
– az Alapító által az Alapítvány céljára rendelt vagyon
– az Alapítványhoz annak megállapítása után csatlakozó magánszemélyek és jogi személyek felajánlása, befizetései
– az Alapítvány cél szerinti tevékenységéből származó bevételek
– egyéb források – pl. céltámogatások

1.2 Az Alapító által az Alapítvány céljára rendelt vagyon:
Az Alapítvány céljára rendelt induló vagyon 100.000 Ft, azaz százezer forint, amely az Alapító befizetésétől áll.
Az alapító kötelezettséget vállal arra, hogy az induló vagyon teljes összegét a jelen alapító okirat érvényessé válásától számított 30 napon belül a bírósági nyilvántartásba vételig zárolt számlára befizeti.

1.3 Az Alapítványhoz csatlakozók felajánlásai: Az Alapítvány nyitott, ahhoz bármely belföldi vagy külföldi természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság csatlakozhat annak céljaival, azokat elfogadja, és támogatni kívánja.

A csatlakozók támogatásuknak az Alapítvány részére történő befizetésével, átadásával nem válnak alapítókká, tehát olyan jogosítványokat és hatásköröket nem szerezhetnek, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján kizárólag az Alapító Okirat alapítóként aláíró szervezet, személy(eke)t illethetne. A támogatást nyújtó személy vagy szervezet az Alapítvány számára felajánlott pénzösszeget az Alapítvány számlájára befizetheti, illetve a nem pénzbeli hozzájárulást az Alapítvány rendelkezésére bocsátja.

1.4 Egyéb források

· Az Alapítvány támogatója kikötheti, hogy az általa jutatott pénzbeli vagy természetbeni adomány, illetve vagyonredelés részbeni vagy egészbeni felhasználására kizárólag az Alapítvány céljain belül, konkrét cél érdekében kerülhet sor. A céltámogatás nem veszélyeztetheti az Alapítvány függetlenségét más szervezetektől és politikai pártoktól. Az elfogadott céltámogatást a meghatározott célra kell fordítani.

· Az Alapítvány, mint közhasznú szervezet által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetőek. Az Alapítvány a felelős személyt, a támogatót, valamint e személyek hozzátartozóját – a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások kivételével – cél szerinti juttatásban nem részesítheti.

· A céltámogatás felhasználására és kezelésére az Alapítvány és a támogatást nyújtó megállapodást köthet.

· Az Alapítvány kezelő szervezete teljes és kizárólagos hatáskörrel dönt bármilyen támogatás elfogadásáról, annak elutasításáról, vagy az elfogadás feltételeiről a jelen alapító okirat III. fejezetének megfelelően.

· Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében folytathat, és azokat nem veszélyeztetve végez.

· Az Alapítvány, mint közhasznú szervezet a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az Alapító okiratban meghatározott tevékenységére fordítja.

2. Az alapítványi vagyon felhasználása

2.1 Az Alapítvány vagyona felett a jelen alapító okirat III. fejezetében foglalt rendelkezéseknek megfelelően a kezelő szervezet rendelkezik.

2.2 A vagyon kizárólag közvetlenül az Alapítvány céljainak elérésére, vagy az Alapítványnak a vagyont növelő, bevétellel járó cél szerinti tevékenységére fordítható.

2.3 A vagyon kezelője évente határozza meg a vagyon felhasználásának módját és az alapítványi célokat szolgáló gazdálkodás feltételeit.

2.4 Az alapítványi vagyon felhasználására az Alapítvány céljaival összhangban, az ezek megvalósítására irányuló tevékenységek jellegének megfelelően történhet bármilyen módon, beleértve az alábbi formákat:

– bármely formában megjelenő tájékoztató-, oktató anyagok, publikációk, eszközök beszerzése, előállítása, megjelenítése
– épület átalakítás, felújítás
– oktatási, kulturális, a testi- szellemi épülést az alapító célok szellemében szolgáló intézmény létesítése és működtetése
– alapítványi célok egyéb programok támogatása, szervezése
– kapcsolattartás támogatása bel-, és külföldi iskolákkal, szervezetekkel, beleértve csereutak finanszírozását is
– az alapítványi célokkal összefüggő programok, utazások, tábor formájában megvalósuló programok támogatása, költségtérítése, stb.
– A Műhely vagy műhelyek tevékenységét támogató, szellemiségének megfelelően működő személyek vagy szervezetek díjazása és jutalmazása
– ösztöndíjak
– pályázatok kiírása és támogatása
– tanulmányutak, továbbképzések, kutatások támogatása
– nehéz szociális körülmények között élő családok gyermekeinek segítése, segélyezése
– költségviselés más, az alapítványi célokat támogató szervezetek programjaiban
– alapítványi működéssel kapcsolatos költségek
– szerződéses ellenértékek kifizetése
– egyéb, az alapító okiratban foglalt célokat szolgáló kifizetések, teljesítések, vagyonfelhasználások.

III. fejezet

Az alapítvány szervezete és működése

1. Az Alapítvány vagyonának kezelője, legfőbb döntéshozó szerve a Kuratórium.
2. A Kuratórium felelős az Alapítvány céljainak megvalósításáért és az alapítványi vagyon hatékony működtetéséért és felhasználásáért. Az alapítványi bankszámla feletti rendelkezéshez bármely két Kuratóriumi tag szükséges.
3. Az Alapítvány Kuratóriuma az 1. pontban felsoroltakon kívül más szerveket, illetve tisztségeket is létrehozhat.
4. A Kuratórium taglétszáma – az elnököt is beleértve – legalább 3, legfeljebb 6 fő. A Kuratórium tagjai és elnöke az Alapítvány, mint közhasznú szervezet vezető tisztségviselői.
5. A Kuratórium tagjai határozatlan időre:

5.1 Kerekes György, a Kuratórium elnöke
an.: Pléh Valéria
Lakcím: 1114 Budapest, Bartók B. út 61.

5.2 Segesdi Mónika
an.: Cseke Anna
Lakcím: 1071 Budapest, Dembinszky u. 22.

5.3 Giber János
An.: Somfai Éva
Lakcím: 1122 Budapest Városmajor u. 39/b

6. Az Alapítvány kuratóriumának elnökét és alelnökét az Alapító kéri fel. A Kuratórium tagjai közül a kuratórium tagjait az Alapító nevezi ki meghatározatlan időre.

7. A kuratóriumi tagság megszűnik:
– lemondással
– visszahívás útján
– halállal.

Az Alapító az alapítványi célok megvalósításának veszélyeztetése esetén a Kuratórium visszahívásával új kezelő szervet jelölhet ki. Az Alapító kizárólag akkor jogosult a Kuratórium egészének visszahívására, ha a Kuratórium vagy az egész Kuratóriumra kihatóan annak tagja, vagy tagjai tevékenysége ténylegesen, és valóságosan olyan veszélyhelyzetet teremtettek, amely az Alapítvány célja vagy céljai megvalósulását meghiúsították vagy arra alkalmasak.

8. A Kuratórium elnöke és tagjai sem az Alapítóval, sem egymással nem állhatnak tagsági, hozzátartozói, vagy egyéb összeférhetetlenségi viszonyban. A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig a jövőben sem lehet az Alapítvány kuratóriumi tagja az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerint köztartozását nem egyenlítette ki. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles az Alapítványt előzetesen tájékoztatni arról, ha ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

9. A Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik:

a) a célok eléréséhez szükséges feladatok jellegének meghatározása
b) az alapítványi vagyon felhasználásának megtervezése (éves terv)
c) a vagyon bővítésére, megőrzésére, kezelésére vonatkozó állásfoglalások meghozatala
d) az Alapítvány céljaival összhangban tevékenykedők, illetve azok megvalósulását elősegítők részére pályázatok, ösztöndíjak meghatározása, odaítélése, folyósítása
e) saját ügyrendjének meghatározása
f) az adományozással kapcsolatos döntések meghozatala, az előző évről készített beszámoló jelentés,

g) valamint a közhasznúsági jelentés elfogadása
h) az Alapító okirat nyilvántartásba vétele előtt az Alapítvány nevében eljárt személyek mentesítése felelősségük alól

i) döntés minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály a Kuratóriumi hatáskörébe utal.

10. A Kuratórium ülései és határozathozatali rendje

a) A Kuratórium évente legalább egyszer tart ülést.

Kötelező az ülés összehívása, ha azt a kuratóriumi tagok legalább 1/3-a írásban kéri.
b) Az ülést a Kuratórium elnöke, akadályoztatása esetén az alelnök hívja össze legalább 8 nappal az ülés előtt. A tagok 1/3-ának írásbeli kérése alapján a Kuratórium összehívása 30 napon belül kötelező.
c) Az összehívás és a napirend közlése történhet szóban vagy írott formában, a tárgyalandó témák, javaslatok súlyának mindenkori mérlegelésével.
d) A Kuratórium határozatképes, ha azon legalább a tagok több mint fele megjelent. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
e) A távollévő tag szavazatát írásban is eljuttathatja az üléshez. A postai úton történő szavazással egyenértékű a telefax útján történő szavazás is.
f) Az Alapítvány kuratóriumának ülése nyilvános. Az ülés időpontjáról, a szolgáltatás igénybevételének módjáról a székhelyen található faliújság ad tájékoztatást.
Az ülések határozatairól és munkájáról szóló jegyzőkönyvek a székhely irodájában előzetesen egyeztetett időpontban és módon hozzáférhetőek. Az Alapítvány évente legalább egyszer tájékoztatja a támogató és kedvezményezett közösség tagjait tevékenységéről és gazdálkodásáról, s ezt faliújságra is kifüggeszti, illetve honlapon megjelenteti.
g) A kuratórium gondoskodik olyan nyilvántartás – nevezetesen jegyzőkönyv – vezetéséről, amelyből a Kuratórium döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye) megállapítható. A döntéseket a jegyzőkönyvek tartalmazzák, melyek kérésre megtekinthetők az Alapítvány székhelyén.
h) A Kuratórium döntéseiről az érintetteket szóba és/vagy írásban, a jegyzőkönyv vonatkozó része másolatának rendelkezésre bocsátásával, illetve az egyes határozathozó ülések döntéseinek félévente a székhelyen faliújságra történő kifüggesztésével tájékoztatja.
i)   Az Alapítvány éves tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról, valamint a közhasznúsági jelentés elfogadásáról a Kuratórium egyszerű szótöbbséggel dönt, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata döntő.
j) Az Alapítvány mint közhasznú szervezet működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba egyeztetett időpontba bárki betekinthet az Alapító irodahelyiségében.

11. Az elnök és az alelnök a) A Kuratórium elnöke képviseli az Alapítványt harmadik személyekkel szemben. E jogát kizárólag eseti jelleggel ruházhatja át a kuratóriumi tagokra.
b) Az elnök feladata:
– A Kuratórium üléseinek összehívása
– Az Alapítvány képviselete
– A Kuratórium ülései között döntés minden olyan kérdésben, amely nincs a Kuratórium kizárólagos hatáskörébe utalva
– Az ülésen hozott határozatok írásba foglaltatása – jegyzőkönyv elkészíttetése, az Alapítvány éves tevékenységéről szóló beszámoló és a közhasznú jelentés elkészítése, s minden egyéb feladat ellátása, amellyel a Kuratórium megbízza

12. A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az Alapítvány mint közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető pénzbeli szolgáltatás.
13. A Kuratóriumi tagok megbízásukat díjazás nélkül társadalmi munkában látják el.
14. Az Alapító rögzíti hogy az Alapítvány várható éves bevétele az ötmillió forintot nem éri el, ezért felügyelő szerv létrehozásával nem rendelkezik. Amennyiben az Alapítvány éves bevétele a jövőben eléri vagy meghaladja az ötmillió forintot, az Alapító az 1997. évi CLVI. törvény vonatkozó rendelkezései alapján gondoskodik felügyelő szerv létrehozásáról.
15. Az Alapítvány az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készít.
A közhasznúsági jelentés elfogadása a Kuratórium hatáskörébe tartozik.
Az éves közhasznúsági jelentés tartalmazza:
§ A számviteli beszámolót;
§ A költségvetési támogatás felhasználását;
§ A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást;
§ A cél szerinti juttatások kimutatását;
§ A központi költségvetési szervtől az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét;
§ A vezető tisztségviselőnek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét;
§ A közhasznú tevékenységből működéséről, szolgáltatásai igénybevételének módjáról szóló rövid tartalmi beszámolót.

Az éves közhasznúsági jelentés az Alapítvány beszámolói nyilvánosak, abba bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet.

16. A Khtv. 17. §-a értelmében az esetleges befektetési tevékenység folytatása érdekében az Alapítvány befektetési szabályzatot készít, melyet a kuratórium fogad el.

IV. Fejezet

Az Alapítvány megszűnése

 

1. Megszűnik az Alapítvány, amennyiben azt a bíróság a nyilvántartásból törli, ha az alapító okiratban meghatározott:
– célja megvalósult
– feltétel bekövetkezett.

2. A bíróság az ügyész keresete alapján az Alapítványt megszünteti, ha céljának megvalósítása lehetetlenné vált, illetőleg ha jogszabály változás folytán a bejegyzését meg kellene tagadni, vagy más alapítvánnyal való egyesítését rendeli el.

3. Az Alapítvány megszűnése esetén annak nyílt jellegére tekintettel – az Alapítót, illetve jogutódját kizárólag az általa rendelkezésre bocsátott vagyon illeti meg, a fennmaradó vagyont a bíróság döntése alapján más hasonló közcélra kell fordítani.

4. Az Alapítvány mint közhasznú szervezet közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles esedékes köztartozásait rendezni.

V. Fejezet

Vegyes rendelkezések

1. A jelen Alapító Okirat érvényességéhez annak bírósági nyilvántartásba vétele szükséges. Az Alapítvány önálló jogi személyként a Fővárosi Bíróság által történő nyilvántartásba vételével jön létre, közhasznúsági nyilvántartásba vételével pedig közhasznú jogállását kapja meg.

2. Az alapításkori Alapító Okirat aláírásától kezdve az Alapító kötve van jognyilatkozatához és attól csak a nyilvántartásba vétel megtagadásával mentesül.

3. A jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyve, a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény, és az alapítványok gazdálkodási rendjéről szóló hatályos és vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

4. Alapító jelen okirat elkészítésével és ellenjegyzésével, továbbá a jelen üggyel kapcsolatos, bíróságok és más hatóságok előtti teljes eljárással, ügyvédi képviselettel a Hirsch Ügyvédi Irodát (1073 Budapest, Erzsébet krt. 26., ügyintéző ügyvéd: Dr. Karkosák Balázs), bízták meg és hatalmazták meg, amely ezt köszönettel elfogadta.

Budapest, 2007. szeptember hó 15. napján.

Madocsai Csaba Dániel
alapító

Ellenjegyzem 2007. szeptember hó 15. napján.

Dr. Karkosák Balázs
Hirsch Ügyvédi Iroda (1073 Budapest, Erzsébet krt. 26.)

 

 


 

Közhasznúsági jelentés

A Nyitott Műhely Alapítvány 2006/7. évi közhasznúsági jelentése

A Nyitott Műhely Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) 2006. júniusában kezdte meg tevékenységét azzal a céllal, hogy a Nyitott Műhely ( a továbbiakban: Műhely) klub kulturális tevékenységét támogassa, ehhez forrásokat gyűjtsön és ezeket a forrásokat maradéktalanul azon képzőművészeti, zenei, irodalmi és egyéb kulturális rendezvényekre használja fel, amelyek e támogatás hiányában létre sem jöhettek volna. Az Alapítvány alapító okirata a Műhely honlapján megtalálható.

A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 19. §. (1) bekezdése szerint a közhasznú szervezet az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést köteles készíteni, amelynek elfogadása a legfőbb döntéshozó szerv kizárólagos hatáskörébe tartozik. Az Alapítvány legfőbb döntéshozó szerve a 4 tagú kuratórium, amely ezen időszak folyamán 3 alkalommal tartott teljes ülést (2006. szept. 25., 2007. ápr. 27., 2007. szept. 7.), ezen túlmenően pedig több alkalommal részleges, szükség szerinti találkozót.

Az Alapítvány vezető tisztségviselői (kuratórium tagjai és elnöke) munkájukat mindenfajta térítés nélkül végezték, azért juttatást semmilyen formában nem kaptak. Jelen közhasznúsági jelentés az alapítványi működés kezdetétől 2007. augusztus 31-ig terjedő időszakot fogja át. A két töredékévet átfogó beszámolási időszakot az indokolja, hogy az Alapítvány kuratóriumában személyi változások indokoltak, ezért a jelenlegi kuratórium ténykedésének eddigi időtartamára mind az adományozók, mind a szélesebb nyilvánosság felé köteles számot adni az alapítványi gazdálkodásról.

Az Alapítvány bankszámláját a Raiffeisen Bank Zrt. vezeti, a bankszámla száma: 12001008-00132381-00100007 Az Alapítvány a beszámolási időszakban kizárólag a Műhely alapítványi céloknak megfelelő támogatását végezte, más szervezetnek semmilyen formában nem nyújtott támogatást.

Az Alapítvány pénzgazdálkodása a beszámolási időszakban, tehát  2006 június 1.-2007 augusztus 31. között a következők szerint alakult:

Bankszámlaforgalom

Az Alapítvány teljes pénzforgalmát fenti bankszámláján keresztül bonyolította, ahol összesen 4 803 696 Ft jóváírás, valamint 3 619 288 Ft terhelés történt, amely tételek  egyenlegeként 2007. augusztus 31-én alapítványi bankszámlán 1 184 408 Ft szabad pénzeszköz található. A 3 619 288 Ft terhelési forgalomból 16 688 Ft bankköltség, 1 702 600 Ft kiadás átutalással teljesült, 1 900 000 Ft felhasználása pedig készpénzfizetéssel valósult meg.

Az Alapítvány bevételei

Az Alapítvány bevételei döntően kulturális pályázatokon elnyert pénzösszegekből származtak, így 400 000 forintban részesült a Fővárosi Önkormányzattól, 800 000 forintot nyert el a PRO CULTURA Alapítványnál, 2 000 000 forint támogatást kapott a Magyar Szak- és Szépírók Reprográfiai Egyesületétől és végül 500 000 Ft zenei támogatást a Művészeti Szakszervezetek Szövetségétől, mindösszesen 3 700 000 Ft értékben.

Az Alapítvány bevételeinek másik fontos forrását a cégek és magánszemélyek önkéntes adományai képezik. Ők alkalmanként vagy rendszeresen kisebb-nagyobb összegekkel járultak hozzá a Műhely támogatásához. A nagyobb összegű adományok csoportját egy 300 000 forintos és négy 100 000 forintos befizetés képezi, míg kisebb összegű, néhány tízezer forintos támogatásokból és gyakran havi rendszerességgel átutalt 1-5 ezer forintos összegekből összesen további 1 103 696 Ft bevétel keletkezett.

Az Alapítvány összes bevétele 4 803 696 Ft volt a beszámolási időszakban.

Az Alapítvány kiadásai

Az Alapítvány kiadásai a beszámolási időszakban összesen  3 602 600 Ft-ot tettek ki. A kiadások túlnyomó hányadát, összegében 2 450 000 Ft-ot a kulturális kiadások képezték, így az előadóművészek, együttesek, irodalmárok, zenészek, moderátorok fellépti- és tiszteletdíjai, jogdíjak és a rendezvényszervezés költségei. A második legnagyobb költségtétel az egyes rendezvények terembére, amelyet az Alapítvány 560 000 Ft összegben a Műhelyt üzemeltető Finta Lászlónak fizetett ki.

Ugyancsak jelentős költségtétel a Műhely közüzemi költségeihez történő összesen 330 000 Ft-nyi hozzájárulás, amelyet az tett lehetővé, hogy az egyik elnyert pályázati támogatás esetében kifejezetten üzemeltetési kiadások támogatása volt a pályázati cél. Felmerült végül 262 600 Ft kapcsolódó dologi költség, amely jellemzően a Műhely kulturális életének bonyolításához igénybe vett telefon-, internet-, nyomda-, papír- és postaköltségek, zongorahangolás, kiállítások installációs költségeiből adódott össze. Az egyes fenti tételek értelemszerűen összefoglaló keretösszegek, számla szintű részletezésük az Alapítvány könyvelésében mindenkor található!

Jelen közhasznúsági beszámolót az Alapítvány kuratóriuma, mint az Alapítvány pénzügyi beszámolóját is jóváhagyta azzal, hogy azt a Műhely honlapján a nyilvánosság számára közzé kell tenni.

Budapest, 2007. szeptember 7.

Dr. Varga István, a Nyitott Műhely Alapítvány, mint közhasznú szervezet kuratóriumának elnöke