KÉSELÉS VILLÁVAL

Események betöltése
  • Ez az esemény elmúlt.

KÉSELÉS VILLÁVAL

KAPITALIZMUS ÉS IRODALOMTÖRTÉNET
– a kötet szerkesztőjével és szerzőjével, Hites Sándorral, valamint a kötet egy másik szerzőjével, Seregi Tamással beszélgetünk, az est házigazdái Bocsik Balázs és Vida Kamilla –

Tavaly év végén jelent meg a Reciti kiadásában a Kapitalizmus és irodalomtörténet című kötet. A kötet ismertetője a reciti.hu-n: a kötet az MTA Len­dü­let Ku­ta­tó­cso­port „A 19. szá­za­di ma­gyar iro­da­lom po­li­ti­kai gaz­da­ság­ta­na” címmel 2021 nya­rán Pé­csett tar­tott kon­fe­ren­ci­á­já­nak elő­adá­sa­i­ból szü­le­tett ta­nul­má­nyo­kat te­szi köz­zé. A szer­zők kö­zött ta­lál­ni iro­da­lom­tör­té­nészt, fi­lo­zó­fust, esz­té­tát, esz­me­tör­té­nészt és köz­gaz­dászt. Írá­sa­ik szer­te­ága­zó te­rü­le­te­ken és kor­sza­kok­ban vizs­gá­lód­nak, de egy­aránt amel­lett ér­vel­nek, hogy a ka­pi­ta­liz­mus meg­ke­rül­he­tet­len prob­lé­má­ja a mo­dern kul­tú­rá­ról való gondolkodásnak.
A kötet letölthető ezen a linken: https://www.reciti.hu/2022/7304
A Késelés Villával idei évadát a Budapest Fővárosi Önkormányzat támogatja.
A Nyitott Műhely nem csak a mit otthonunk, hanem sokan mások közös otthona is. Támogassátok, ha megtehetitek! http://www.nyitottmuhely.hu/tamogatas/
A belépés díjtalan.
2023 május 31

Részletek

Dátum: 2023. 05. 31.
Időpont: 19:00 - 23:30